२१अषाढ

एम.एड.चौथो सेमेस्टर EPM विषयका विद्यार्थीहरुका लागि सूचना

Everyone 2079-03-21

सूचना यस क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तह M.ED चौथो सेमेष्टरमा अध्ययनरत EPM विषयका विद्यार्थीहरुले VIVA पछि Correction को लागि आफूले लगेका Practicum (542) र Contemporary (541) का प्रतिवेदनहरुको पूर्ण Correction (According to External/Internal Observer) गरी Final Report को Copy आगामी मिति २०७९/०३/२४ गते शुक्रबार सम्ममा अनिवार्य रुपमा (क्याम्पस समयमा) बुझाउन सूचित गरिन्छ । नोट ः External Observer भएका Report हरु लगेर Correction गरी सोही समयमा ल्याउनु पर्नेछ । अन्यथा Final Observer बाट Marks Submit नहुने कुरा जानकारी गरिन्छ । यसको जिम्मेवारी स्वयम विद्यार्थीले लिनु पर्नेछ ।